Privacyverklaring

Het WesterkwartierPanel werkt samen met Enigma Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau aangesloten bij het Data & Insights Network. Wij voeren onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijk geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject.

Via het WesterkwartierPanel verzamelen wij persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld, hoe wij omgaan met het opslaan van persoonsgegevens en wat uw rechten zijn. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan via de contactpagina of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doeleinden van gegevensverzameling en opslagtermijn
Enigma Research verzamelt via het WesterkwartierPanel persoonsgegevens voor twee doeleinden: contact en data-analyse. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere wijze uitgewisseld met derde partijen.

Op het moment dat u zich inschrijft voor het WesterkwartierPanel, vragen wij u om een inschrijfvragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst vragen wij u naar persoonsgegevens. Het gaat hier zowel om direct identificerende persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres of uw naam) als om persoonsgegevens die bij gebruik niet herleidbaar zijn naar u als persoon (zoals uw geslacht of uw leeftijd). Ook in de onderzoeken, die wij via het WesterkwartierPanel uitvoeren, wordt soms naar persoonsgegevens gevraagd.

Direct identificerende persoonsgegevens
De direct identificerende persoonsgegevens gebruiken wij om u te kunnen uitnodigen voor de onderzoeken die worden uitgevoerd in het WesterkwartierPanel. Ook worden deze gegevens gebruikt om bijvoorbeeld per brief contact met u op te kunnen nemen. De antwoorden die u geeft op onze onderzoeken worden niet gekoppeld aan uw direct identificerende gegevens. Op het moment dat u zich uitschrijft voor deelname aan het WesterkwartierPanel wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat u zich heeft uitgeschreven verwijderd.

Niet herleidbare persoonsgegevens
De niet herleidbare persoonsgegevens die wij verzamelen via de inschrijfvragenlijst stellen ons o.a. in staat om voor de onderzoeken een groep mensen uit te nodigen die een goede afspiegeling vormt van de gemeente Westerkwartier. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de conclusies die op basis van de onderzoeken worden getrokken, ook gelden voor de gehele bevolking.

Niet herleidbare persoonsgegevens, die wij via de inschrijfvragenlijst of via onderzoeken verzamelen, worden gebruikt voor data-analyse. Tijdens deze data-analyse maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Zo brengen wij bijvoorbeeld voor sommige onderzoeken in kaart of jongere mensen anders over een bepaald onderwerp denken dan oudere mensen. De persoonsgegevens die wij gebruiken voor data-analyse en publicaties van onze marktonderzoeken zijn niet herleidbaar naar u als persoon. De geanonimiseerde persoonsgegevens blijven voor onbepaalde tijd bewaard in onze onderzoeksdatabase.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen in de database van Enigma Research. Deze database wordt gehost door Argeweb. Alleen medewerkers van Enigma Research en (in theorie) medewerkers van Argeweb hebben toegang tot de gegevens. Verkregen persoonsgegevens worden gedeeld met de gemeente Westerkwartier. Het gaat hier in de meeste gevallen om persoonsgegevens die niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw geslacht of uw leeftijd.

In sommige gevallen worden direct identificerende gegevens ook gedeeld met de gemeente Westerkwartier. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een verloting plaatsvindt of als u heeft aangegeven in een onderzoek dat de gemeente Westerkwartier contact met u op mag nemen. De gemeente Westerkwartier mag uw direct identificerende persoonsgegevens alleen voor panelgerelateerde doeleinden gebruiken. De antwoorden die u geeft op onze onderzoeksvragen worden hierbij nooit gekoppeld aan uw direct identificerende gegevens.

Rechten en plichten
U dient direct identificerende persoonsgegevens op te geven om u in te schrijven als panellid van het WesterkwartierPanel. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u niet deelnemen. Inschrijving voor het WesterkwartierPanel gebeurt op volkomen vrijwillige basis.

Als panellid kunt u uw direct identificerende persoonsgegevens inzien door in te loggen op de panelsite. U komt dan op uw dashboard. Hier heeft u de mogelijkheid om uw direct identificerende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wissen. Wissen kunt u doen door u uit te schrijven als panellid. Op het moment dat u zich uitschrijft voor deelname aan het panel wordt uw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat u zich heeft uitgeschreven verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij houden deze maatregelen in stand, evalueren deze en passen deze waar nodig aan.

De maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context, het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico's die de verwerking en van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen voldoen aan het bepaalde in de richtsnoeren en aan artikel 32 AVG.

Klachten

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een bericht sturen aan Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan via onze contactpagina of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook heeft u het recht om uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Enigma Research. Wij besteden veel aandacht aan de informatie die op deze website is te vinden. Desondanks kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer juist, of slechts gedeeltelijk juist is. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Fair Data company
Wij zijn een Fair Data company en onderschrijven de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code. Als Fair Data company mogen wij het keurmerk Fair Data voeren dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van het Data & Insights Network.

10 regels over de privacy van consumenten:
1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse
4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen.
5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de Data & Insights Network-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn.
10. Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy Code.

ctrl+alt+a